ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Петък, 18 Декември 2020 09:00
Оценете
(0 гласа)

Capture111

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни”

 

 

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

1

11.12.2020 г.

Здравейте!

По обявената от МИГ Симитли-Кресна-Струмяни процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” имаме следния въпрос:

Ние сме обект в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Имаме фактура за производство, доставка и монтаж на басейн. В момента сме в процес на изкопаване на необходимата изкопна дупка за полагане на басейна. Очаква се басейнът да е готов до 3 месеца. Въпросът ни е, допустимо ли е в проекта ни към тази процедура да включим наемането на служители, които са свързани с поддръжката на басейна и водни спасители, при положение, че басейнът все още не е готов?

С уважение,

Весела Бубова

Подател: Весела Бубова

Електронна поща: ves_eko@abv.bg

Съгласно Условията за кандидатстване и Методологията за техническа и финансова оценка на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” има допълнителен специфичен за територията на МИГ критерии, а именно: „…Проектното предложение включва комплексни действия в посока обучение и/или квалификация и разкриване на нови работни места…. За целите на оценката на проектните предложения под „комплексни действия“ се разбира съчетаване на множество допустими действия от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, водещи до по-висока квалификация и повече възможности за заетост на лицата от целевите групи.

В тази връзка, кандидатите сами избират комбинация от допустими дейности и времето за тяхното изпълнение. Кандидатите трябва да имат предвид, че дейност „Подбор и наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – при разкриване на нови работни места“ е задължителна дейност.

Разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в субсидирана заетост при работодател, се покриват за новоразкритите работни места за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г.

 

 

 

ДИМИТРИНКА БАЙРАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "