ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Петък, 02 Април 2021 13:08
Оценете
(0 гласа)

Удължават срокът за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.029 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни - Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ОПИК до 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

 

 

 

Във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 31.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (ДВ, бр.44/2020 г.) и издадените редица заповеди на Министъра на здравеопазването и на Директора на РЗИ – Благоевград относно усложнената епидемиологична обстановка и ограничаване разпространението на COVID-19 се УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ  по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.029 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни - Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма –Симитли, Кресна и Струмяни“, а именно:  ВТОРИ КРАЕН СРОК за прием до 17:00 часа на 31.05.2021 г.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Веселин Димитров, тел. 0882 44 48 55; Ивайло Костадинов, тел. 0882 44 48 26, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: ТУК на сайта на Сдружение „МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ - http://www.mig-struma.eu/; , както и на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.

 

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "