Четвъртък, 20 Май 2021 12:08
Оценете
(0 гласа)

Capture1

 

П О К А Н А

            

            Уважаеми Дами и Господа, жители и гости на община Симитли, община Струмяни и община Кресна,

             С удоволствие Ви каня на публично обсъждане относно измененията на одобрената  Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни”, във връзка с възможността за увеличение на бюджета на Стратегията и с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

            Публичното обсъждане ще се проведе на 25.05.2021 г. от 11,00 часа, в Народно читалище „Свети Климент Охридски - 1922”, гр. Симитли.

            По време на обсъждането ще разчитаме на Вашата активна позиция и предложения, които можете да ни предоставите и писмено.

            Очакваме Ви!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Управителния съвет на

СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“:

 

 

................................................

(Димитринка Байракова)

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "