Петък, 21 Юли 2017 12:48
Оценете
(0 гласа)

„МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 Гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27

 

                                            П О К А Н А

                                                 ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, обявява прием на членове в сдружението.

Желаещите да станат членове на сдружението следва да подадат молба до управителния съвет на сдружението, в която да заявят, че желаят да станат членове на сдружението и да декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на устава на Сдружението.

 

Заседание на Управителния съвет за разглеждане на подадените молби за приемане на членове на сдружението ще се проведе на 21.08.2017г. от 10.00 часа.

 

 

 

С уважение,

                    Председател на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

                              ……………………………

         /Димитринка Байракова/

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "