Понеделник, 07 Август 2017 13:29
Оценете
(0 гласа)

„МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 Гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27

 

                                            П О К А Н А

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението, във връзка с Решение на УС от 01.08.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 от 11.00 часа в сградата на Община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Приемане на промени в устава на сдружението, както следва:

 

В Чл. 33, ал. 3, точки 2, 3 и 4 от устава се отменят.

 

2. Приемане на Стратегия за ВОМР на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”. 

3. Възлагане на Председателя на Управителния съвет на МИГ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” да предприеме всички необходими действия за кандидатсване със Стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

 

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове на сдружениeто да се явят.

 

 

 

С уважение,

                    Председател на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

                              ……………………………

 

                              /Димитринка Байракова/

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "