Сряда, 17 Април 2019 11:29
Оценете
(1 глас)

 tit 2019 mig

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА-СИМИТЛИ,КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

Приложение към Заповед № 2 от 11.03.2019 г. на Председателя на УС на Сдружение „Местна инициативна група Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.235

МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ М 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

 

       МИГ Струма- Симитли, Кресна и Струмяни обявява процедура  №  BG06RDNP001 – 19.235 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

      Цел на настоящата процедура е: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на трите общини Симитли, Кресна и Струмяни, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

     Допустими кандидати по процедурата са:

1) Общините на територията на МИГ Струма- Симитли, Кресна и Струмяни – за всички дейности,

2) ВиК оператори - за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;

3) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот,

4) Читалища - за дейности, свързани с културния живот.

Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Струма- Симитли, Кресна и Струмяни, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 (ЕЗФРСР).

     Допустими дейности за финансиране са:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на МИГ.

Финансовата помощ за дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“, извършва икономически дейности и има икономически интерес от инвестицията, в тези случаи представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В тези случай МИГ Струма – Симитли,Кресна и Струмяни ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

       Допустими разходи по мярката са:

 1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности:

      а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР.

 1. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
 2. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. Разходите, свързани с проекта не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите за строителство и придобиване на ДМА и ДНА(разходите по т. 1, буква „а”, т. 2 и 3).
 4. Разходите за попълване на анализ разходи – ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

    

      Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 15 април 2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30 май 2019 г.

 

        Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 1 700 000 лева (100 %),

 

       Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Интензитет на подпомагане: до 100% от допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ "разходи - ползи" (финансов анализ). Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ се осигурява от кандидата , като участието на кандидата може да бъде са,о в парична форма.

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект са както следва:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 50 000 лева     

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 340 000 лева за проекти на общини и ВиК оператори и 150 000 лева за проекти на читалища и неправителствени организации

     

       Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

        Критерии за оценка на проектните предложения:

 

  

Критерии за оценка

Тежест на показателите

1.

Проектното предложение обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ “Струма”,  когато получател на помощта е община и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно населено място

20

2.

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие

15

2.1

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 2 000 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване

5

2.2

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 2 001 до 5 000 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване

10

2.3

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 5 001 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване

15

3.

Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, вкл. техническа, социална, културна и спортна, обслужваща населени места с високо ниво на безработица

10

3.1

Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица под 10%

3

3.2

Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица 10%

5

3.3

Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 10%

10

4.

Проектното предложение предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

10

5.

Проектното предложение се реализира в населени места или територии извън общинския център

10

6.

Дейностите по проектното предложение включват изграждането на достъпна архитектурна среда (инфраструктура) за хора с увреждания

10

7.

Проектното предложение надгражда друг вече реализиран проект

5

8.

Проектното предложение ще създаде нови работни места при изпълнение на допустимите дейности. Ще бъде наемана местна работна ръка - над 5 души

5

9.

Проектното предложение съдържаща дейност/и за повишаване на енергийната ефективност

5

10.

Проектното предложение включва дейности с позитивен принос към околната среда

5

10.1

Над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда

3

10.2

Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда

5

11.

Проектното предложение предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

 

Максимален брой точки:

100

   

 

   Място за достъп до допълнителна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща:

      Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Струма- Симитли, Кресна и Струмяни” ;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.
 • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

………………………………………

/Димитринка Байракова/

Председател на УС на МИГ“Струма

-Симитли, Кресна и Струмяни“

 

 

Още в тази категория: « Обява Покана »
"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "