Вторник, 21 Февруари 2017 14:26
Оценете
(0 гласа)

 

 

с п и с ъ к

на членовете на общо събрание НА СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

а) Юридически лица, членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ””:

Наименование на юридическото лице

Седалище и адрес на управление

Сектор на който лицето е представител

Заинтересована страна на който лицето е представител

Две имена на представляващия лицето

(по закон и по пълномощие)

Позиция в Общото събрание

Телефон за контакт и електронен адрес

1.

Община Симитли

Гр.Симитли, ул.”Христо Ботев”№27

Публичен

Общинска администрация

Апостол Апостолов

Член на Управителния съвет

0882444***

2.

Община Кресна

гр. Кресна, ул. „Македония” 96

Публичен

Общинска администрация

Николай Георгиев

Член на Управителния съвет

0895775***

3.

Община Струмяни

с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1

Публичен

Общинска администрация

Емил Илиев

Член на Управителния съвет

0878428***

4.

ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА - СОРЕЛИ”

гр. Симитли, ул. „Малина” № 6

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Елка Гиздова

Член на Управителния съвет

0888505***

5.

„ДАР” ООД

гр. Кресна, ул. „Мир” № 2

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Димитър Николов

Член на Управителния съвет

0888641***

6.

„ЕВРОМАР” ЕООД

с. Струмяни, ул. „Христо Ботев” 17

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Ивайло Черкезов

Член на Общото събрание

0878300***

7.

Народно читалище „Свети Климент Охридски - 1922”

гр. Симитли, пл. „Септември”

Нестопански

Читалища

Таня Тасева

Член на Управителния съвет

0899569***

8.

Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”

с. Микрево, община Струмяни

Нестопански

Неправителствени организации

Пенка Атанасова

Член на Общото събрание

0878195***

 

 

 

 

 

 

б) Физически лица, членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ””:

Две имена

Данни за постоянен адрес или месторабота

Сектор на който лицето е представител

Заинтересована страна на който лицето е представител

Позиция в Общото събрание

Телефон за контакт и електронен адрес

1.

Благой Стоименов

гр.Кресна, ул.”Разколска” № 11

Нестопански

Туристическо дружество

Член на Общото събрание

0886212***

2.

София Попниколова

гр.Симитли, ул.”Стара планина”№2

Нестопански

Хора в неравностойно положение

Член на Общото събрание

0896377***

3.

Кирилка Методиева

с.Крупник, ул.”Гладстоун”№7

Нестопански

Представител на етническо малцинство

Член на Общото събрание

0895427***

4.

Дичо Иванов

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№25

Нестопански

Представител на етническо малцинство

Член на Общото събрание

0889537***

5.

Сашо Биков

с.Крупник, ул.“Димитър Ацев“№21

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0897531***

6.

Димитър Димов

с.Полена, община Симитли

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0898758***

7.

Кирил Памуклийски

гр.Симитли, ул.”Октомврийска”№9

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0895343***

8.

Радослав Равначки

с.Крупник, ул.”Никола Парапунов”№11

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0895975***

9.

Благовест Дорлюмски

гр.Симитли, ул.”Октомврийска”№30

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0889282***

10.

Костадин Токов

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№57

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0886299***

11.

Борислав Чинкаров

гр.Кресна, ул.”Македония”№156

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0899189***

12.

Александър Станков

гр.Симитли,ул.“Малина“ №9

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0888079***

13.

Иван Сашов Биков

с.Крупник, ул.“Димитър Ацев“№23А

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0897531***

14.

Захари Бориславов Дорлюмски

гр.Симитли, ул.”Родопи”№47

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0889282***

15.

Благой Запрянов Ангелов

с.Полето, община Симитли

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0886138***

16.

Димитър Любенов Янев

с.Черниче, ул.“Рила“ №7

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0892234***

17.

Кристиян Крушов

с.Долно Осеново, мах.”Горна”1

Нестопански

Спортни клубове

Член на Общото събрание

0889504***

18.

Райна Гюрова

с.Брежани, ул.”Христо Апостолов”№20

Нестопански

Самодейци

Член на Общото събрание

0886287***

19.

Любка Мурджова

с.Железница, община Симитли

Нестопански

Читалища

Член на Общото събрание

0899103***

20.

Дафинка Йорданова

с.Градево, община Симитли

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0877456***

21.

Мирослав Балтов

с.Полена, община Симитли

Нестопански

Спортни клубове

Член на Общото събрание

0897343***

22.

Красимира  Карадакова

Гр.Симитли,  ул.”Изворите”№28

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0899984***

23.

Николай Кашев

с.Черниче, ул.”Яне Сандански”№15

Нестопански

Неправителствена организация

Член на Общото събрание

0897342***

24.

Илинка Илиева

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№43

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0882606***

25.

Борис Сандански

гр.Кресна, ул.”Македония”№108

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0885694***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

/Димитринка Байракова/ Председател на УС на

МИГ “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "