Понеделник, 04 Февруари 2019 04:17
Оценете
(0 гласа)

tit 3l

Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Струма”.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ възлиза на 1 700 000,00 лева и съответства на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и по двете процедури се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционни фондове.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ.

Дата на откриване на процедурата: 15 февруари 2019 година

Дата на приключване: 29 март 2019 година, 17:30 часа

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 12.02.2019 г. (включително) на следната електронна поща: lag.simitli. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронно писмо (email) или приложени в отделен файл във формат “doc”, a не във формат “pdf” или нанасяни в отделни документи от пакетите.

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "